spot_img

2. Eskadre oplevede »ekstraordinært høj afgang af kritisk personel« i 2023

Forsvaret vil af hensyn til operationssikkerheden ikke oplyse, hvor mange udlånsgaster fregatten ”Iver Huitfeldt” har med til Det Røde Hav. En aktindsigt i ledelsesberetningerne fra 2. Eskadre til Forsvarskommandoen afslører dog vedvarende og massive problemer med at rekruttere til og holde på besætningerne ombord på Søværnets store overfladeenheder.

2023 blev på mange måder et annus horribilis for Søværnet 2. Eskadre (2ESK), som blandt andet huser de fem fregatter af henholdsvis ”Absalon”- og ”Iver Huitfeldt”-klasserne. I hvert fald havde eskadren meget vanskeligt ved at håndtere en række udfordringer med at besætte stillinger og holde på sit personel. Faktisk stod det så slemt til, at eskadrens ledelse ved årets udgang kunne berette om en »ekstraordinært høj afgang af kritisk personel« og om udbredt brug af udlånsgaster.

At Søværnets store overfladeenheder i lighed med resten af Forsvaret har svært ved at tiltrække og holde på sit personel, er ikke som sådan nogen nyhed. Det har dog ikke stået helt klart, nøjagtig hvor grel situationen er – blandt andet fordi Forsvaret kategorisk afviser at svare på, hvor mange ubesatte stillinger, de enkelte værn står med, og af hensyn til operationssikkerheden heller ikke vil afsløre, hvor mange udlånsgæster fregatten ”Iver Huitfeldt” har indlemmet i stambesætningen for at kunne løse sine opgaver ifm. Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav.

Nu løfter en aktindsigt dog en flig af sløret for, hvordan Søværnet stod stillet i løbet af 2023 og frem til tærsklen af 2024, hvor fastholdelse af personel øjensynligt rykker helt op i toppen af den forsvarspolitiske dagsorden. Og det er ikke for sarte sjæle at læse sig igennem de ikke overstrøgne passager af det seneste års ledelsesinformationer, som afslører endog meget kritiske tilstande. Ledelsesinformationerne er månedlige afrapporteringer, som Forsvarets forskellige myndigheder sender til Forsvarskommandoen.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Ny ‘policy’ betyder, at Forsvaret klapper helt i om personeludfordringer

Ved årets begyndelse – altså i januar 2023 – kunne man i beretningen til Forsvarskommandoen blandt andet læse, at 2. Eskadres besætninger »generelt [er] udfordrede grundet vakancer samt langtidssygdom, barsel og forældreorlov inden for specifikke tjenestegrene, som i høj grad påvirker enhedernes operative evne«.

Og videre:

»Personelrotationen inden for enkelte områder er fortsat høj samtidig med, at personel er på udlån, orlov eller uddannelse.«

Ingen bedring i løbet af året

Januar-beretningen fortsætter med en række tilsvarende dystre konstateringer om blandt andet brugen af udlånsgaster:

»Det omfattende udlån mellem enhederne har konsekvenser for den planlagte ferie- og frihedsafvikling samt fastholdelse, som igen kan få indflydelse på mulighederne for at nedbringe antallet af friheder på den enkelte medarbejder, så øget udbetaling af friheder undgås.«

Læs også: 1. Brigade har råbt op om frustrationer med materiel og ekstraopgaver i årevis

Netop enhedernes hyppige behov for at ”kannibalisere” på hinandens besætninger har før været omtalt som et symptom på Søværnets generelle udfordringer med at bemande sine skibe. Og det er tilsyneladende skruen uden ende, for trods sine ulemper for de afgivende besætninger er ordningen helt og aldeles nødvendig, afslører ledelsesinformationen:

»En anden problemstilling er, at ansøgninger til visse stillinger er kritisk lav. Nogle stillinger står derfor ubesatte i længere perioder med gentagne stillingsopslag uden kvalificerede eller ingen ansøgere. Opgaven bliver derfor primært gennemført med lån af personel internt i 2. Eskadre,« fremgår det videre af ledelsesinformationen fra eskadren til Forsvarskommandoen i januar 2023.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Søværnets fregatter sejler konstant for kort: »Man bliver kørt fuldstændig ned«

Tingene går fra ondt til værre, jo længere man læser sig ned i statusopdateringen fra Søværnets fregateskadre, der i februarudgaven blandt andet rummer denne passage:

»På personelområdet er der nu også behov for at rejse en generel bekymring vedrørende sidemandsoplæring, idet erfaringsniveauet på flere områder er på et meget lavt niveau, hvilket udfordrer kvalificeret sidemandsoplæring af nytilkommet personel. Eksempelvis er det særligt bekymrende i forhold til vagtchefer (vagthavende navigatør og leder af holdet på broen, red.). Der tilgår et stort antal taktiske PL/LT til strukturen i 2023 med behov for sidemandsoplæring.«

Og sådan fortsætter beretningerne ellers året ud.

”Peter Willemoes” måtte bede om reduceret opgaveportefølje

De mange problemer fik i løbet af året håndgribelige operative konsekvenser, da fregatten ”Peter Willemoes” (WILM) var nødt til at få reduceret sin opgaveportefølje. Det fremgår af et notat fra skibschefen til Forsvarskommandoen sendt i sommeren 2023.

»Bemandingssituationen ved WILM har været udfordret siden efteråret 2022, hvilket medfører, at korrigerende handlinger på personelområdet og en justering af 2ESK styrkeproduktion er nødvendig. Pr. 1. juni 2023 er WILM fortsat udfordret inden for en række personelkategorier, hvilket medfører behov for en reduceret opgaveportefølje, tilgang af allerede uddannet og kompetent personel fra eksterne myndigheder eller en kombination heraf. 2ESK kan kun i meget begrænset omfang dække eksisterende vakancer ved internt udlån, uden at dette medfører et reduceret aktivitetsniveau, da bemandingen inden for personelkategorierne generelt er udfordret.«

Det fremgår videre af notatet, at flere nøglepositioner i besætningen har været uhyre svære at besætte. Det gælder blandt andet jobbet som skibets teknikofficer (TKO), som trods gentagne stillingsopslag ikke har kunnet besættes.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Hærchef: Lav civil arbejdsløshed udgør primær fastholdelsesudfordring

»Fødekæden til TKO-stillinger i 2ESK fregatter er generelt udfordret,« står der i notatet, hvoraf det videre fremgår, at det samme er tilfældet for stillingen som operationsofficer (OPO). Ud af i alt fem stillinger som henholdsvis OPO og taktisk officer (TAO) ombord på “Peter Willemoes”, var kun én besat, da notatet blev afsendt.

»WILM eneste tilkommanderede TAO (taktiske officer, red.) vil evt. kunne anvendes i funktionen, hvilket dog ikke øger WILM samlede kompetencemængde og heller ikke ift. vedkommendes kompetenceudvikling vil være hensigtsmæssigt henset til den reducerede opgaveportefølje.«

Også på vagtchefposterne – skibets vagthavende navigatører – og lederen af radioen var ”Peter Willemoes” særdeles presset i 2023. De mange problemer og usikkerheden om, hvad fregatten har kunnet og skullet løse af opgaver nåede da også at sætte sig sine spor i besætningen.

»Det er tydeligt, at usikkerheden om WILM fremtidige aktiviteter og sejlprogram påvirker arbejdsglæden ombord negativt, og det er samtidig sandsynligt, at dette har betydning for både graden af tilknytning af nuværende besætningsmedlemmer og rekruttering af nye. Det haster derfor med en snarlig afklaring af både fremtidig opgaveporteføle, bemandingssituationen og sejlprogram,« skriver skibschefen i notatet til Forsvarskommandoen, inden han afslutter:

»Det skal derudover understreges, at opgørelsen over personelbehov helt entydigt forudsætter, at den nuværende bemandingssituation og ditto kompetenceniveau ikke forværres yderligere ved afgang af erfarent personel.«

Dystre udsigter på tærsklen til 2024

Da december blev til januar og 2023 til 2024, var der ikke den store bedring at spore. Tonen i den sidste ledelsesinformation er, ligesom i starten af året, nøgtern, men ikke synderligt optimistisk.

Læs også: I Hæren står 1.800 stillinger tomme, og hver tredje oversergent mangler

»Således oplevede eskadren en ekstraordinært høj afgang af kritisk personel fra flere enheder,« skriver eskadreledelsen blandt andet og fortsætter:

»På de enkelte enheder har der generelt været underskud af personel, og flere af personellet har ikke haft den fornødne uddannelse til at fylde funktionen ud. Dette har betydet, at ekstra belastning og arbejdsopgaver har skullet udføres hos det tilbageværende personel. Det være sig bl.a. i forhold til regnskabs-, personeladministrations-, ledelses-, krypto- og sikkerhedsrelaterede opgaver.«

Ledelsesinformationen runder også den omfattende brug af udlånsgaster fra andre besætninger gennem 2023. Der har således »været behov for en høj grad af udlån på tværs af enhederne med henblik på at opstilling af beredskaber og indsættelser«, og konkrete opgaver har krævet »betydeligt udlån, aflysning af ferier og friheder og generelt stor belastning af personellet i hele eskadren«.

Trods den personelmæssige tristesse afsluttes årets sidste ledelsesinformation til Forsvarskommandoen med en positiv konstatering:

»Afslutningsvis skal det bemærkes, at eskadren trods ovenstående betydelige udfordringer er lykkedes med at fastholde og anerkende personellet i et omfang, der har bevirket at pålagte – herunder kortfristede – opgaver er blevet løst.«

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer