spot_img

Auditørkorpsets årsberetning vidner om et travlt 2019 – ikke mindst pga. OLFI

Forsvarsministeriets Auditørkorps var på hårdt arbejde i det forgangne år. Det skyldes dels en stigning i antallet af strafferetlige undersøgelser og dels nærværende medies dækning af nepotisme og svindel i Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser, skriver auditørkorpset i sin årsberetning for 2019.

2019 endte med at blive et travlt år for Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK), som sagsbehandlede flere og større sager end sædvanligt. I løbet af året landede hele 806 sager således på auditørernes bord, og det er en ganske markant stigning på 17 procent i forhold til 2018, fremgår det af FAUK’s årsrapport for 2019.

En række større efterforskninger trak i højere grad end tidligere veksler på auditørkorpsets ressourcer, hvilket i en vis udstrækning kan tilskrives nærværende medies løbende dækning af mulig nepotisme og svindel forskellige steder i Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser.

De fleste af sagerne har dog befundet sig i den lidt mildere ende af alvorlighedsskalaen, hvorfor den hyppigst forekommende sanktion er bødestraf. Det er særligt de værnepligtige, der har svært ved at indordne sig, viser tallene. Ud af de i alt 327 sager, der er endt med en sanktion, har de 123 involveret værnepligtige.

Året har også budt på afgørelser i mere alvorlige straffesager. I et enkelt tilfælde er en overkonstabel i Hæren idømt tre års fængsel for en række overtrædelser af våbenloven, for tyveri og for at have opbevaret store mængder ammunition i sit private hjem. I et andet er en kvindelig sergent dømt 40 dages fængsel for en falsk voldtægtsanklage.

Særligt fokus på krænkelser førte til flere sigtede

Auditørkorpset har i løbet af 2019 haft særligt fokus på misbrug af tjenstlige kreditkort og krænkende adfærd. Det har resulteret i flere sigtelser inden for disse områder end normalt.

I alt indledte auditørkorpset 73 sager om muligt misbrug af tjenstligt udleverede betalingskort. Det førte til beskedne seks sanktioner, hvoraf de fem var bødeforlæg. I det sidste tilfælde blev en flyveroverkonstabel dømt for mandatsvig for hele 64 uberettigede betalinger til en samlet værdi af cirka 50.000 kroner. På grund af sine forhold, blev vedkommende i dette tilfælde dømt til ambulant psykiatrisk behandling.

Også opgøret med krænkende adfærd i Forsvaret har fyldt meget. Parallelt med Forsvarsministeriets Personalestyrelses kampagne mod problemet har også auditørkorpset haft fokus på området. Det har ført til 14 sanktioner, hvoraf de ti har været for såkaldt kønskrænkende adfærd, som primært er gået ud over kvindelige ansatte. Der er tale om en stigning fra 2018, hvor der kun blev sanktioneret i fire tilfælde.

Også antallet af sager vedrørende personel og frivillige i Hjemmeværnet er steget. Hele 212 medlemmer af Hjemmeværnet er i løbet af året fundet uegnede og efterfølgende smidt ud. De har i knap halvdelen af tilfældene gjort sig skyldige i brud på våbenlovgivningen – og i særdeleshed knivloven.

Markante OLFI-aftryk i beretningen

Som faste læsere af OLFI vil vide, har nærværende medies dækning af en række sager også givet anledning til en vis arbejdsbyrde for auditørkorpset. En længere række undersøgelser og efterforskninger er iværksat helt eller delvist på baggrund af OLFIs artikler, som der henvises til flere gange i årsberetningen.

”De såkaldte nepotismesager, der allerede i 2018 gjorde krav på massive efterforskningsressourcer, har i 2019 fortsat krævet betydelige ressourcer. Sagerne er foreløbig mundet ud i en tiltale mod den tidligere chef for Hærstaben for i alt fem forhold af blandt andet tjenestemisbrug og grov pligtforsømmelse,” skriver generalauditør Lars Stevnsborg i forordet.

Netop sagen mod generalmajor Hans-Christian Mathiesen står foran en snarlig afgørelse. Retssagen mod den detroniserede hærchef begynder på mandag den 4. maj ved Retten i Viborg.

OLFI’s dækning af en række andre større sager hen over efteråret gav ligeledes anledning til lange arbejdsdage hos auditørkorpset – og gør det angiveligt fortsat. Auditørkorpset efterforsker således stadig sager om embedsmisbrug i Frømandskorpset, om indkøb i Specialoperationskommandoen og om mobning på Hærens Sergentskole, der førte til et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer