ANALYSE: Sagen om militæruniformer ved Men In Blacks regeringskritiske demonstrationer nåede i forrige uge sin foreløbige kulmination, da Forsvarskommandoen tog afstand fra de uniformerede demonstranter og bebudede, at FE er sat til at undersøge sagen. Tiltagene sætter en streg under, at Forsvaret ikke vil tages til indtægt for et mindretals outrerede holdninger.

De seneste uger har man i dette og en række andre nyhedsmedier kunnet læse, hvordan Forsvarets uniformer gentagne gange har fundet vej til Men In Black-bevægelsens (MIB) demonstrationer mod regeringens covid-19-håndtering. Indtil videre har de uniformerede deltagere således optrådt ved demonstrationer i både Aarhus, Aalborg og København.

Sagen har vakt opsigt, fordi billeder af de uniformsbærende deltagere ved demonstrationerne er delt vidt og bredt på sociale medier i et tilsyneladende bevidst forsøg på at trække på den goodwill, Forsvaret nyder i befolkningen. De uniformerede deltagere er ifølge OLFIs oplysninger hovedsageligt tidligere soldater, som med åbne øjne deltager i Men In Blacks regeringskritiske propaganda. Flere andre medier har allerede lavet featureartikler om enkelte af de medvirkende, ligesom OLFI har været i dialog med flere demonstranter (der dog ikke ønsker at tale til citat) og med god hjælp fra journalistiske kolleger identificeret flere af de øvrige.

Se TV2 Nords indslag om både MIB-demonstrationen i Aalborg og FE’s involvering her

Uniformerne er oftest placeret strategisk i forreste række, når MIB marcherer gennem byerne, og i enkelte tilfælde er der sågar optaget videoer af noget, der skal ligne eksercits. I MIB-grupper på de sociale medier modtager ”soldaterne” tak for deres patriotisme og pligtopfyldelse, og alt i alt tegner der sig et billede af, at både arrangører og demonstranter bevidst søger at udnytte den respekt og agtelse, der står om Forsvaret, til at fremme deres sag.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210525 fe undersoger mib
Klik på billedet, hvis du vil læse om Forsvarskommandoens beslutning om at lade Forsvarets Efterretningstjeneste undersøge de uniformerede demonstranter …

Selvom der efter alt at dømme er tale om få personer med en endog meget løs tilknytning til Forsvaret, fylder de meget i de sociale medier efter hver demonstration. Derfor har Forsvaret nu offentligt taget afstand til demonstranterne og samtidig bedt Forsvarets Efterretningstjeneste om at undersøge sagen. Ydermere vil man se på, om der skal strammes op på uniformsbestemmelserne.

Taler til hr. og fru Danmark

Det kan ved første indskydelse virke voldsomt, at Forsvaret finder det nødvendigt at distancere sig fra en håndfuld marginaliserede tidligere ansatte, som for de flestes vedkommende optræder i den for længst udfasede grønne M/84-uniform. Med påklædningen afslører de pågældende, at de måske nok har været ansat i Forsvaret, men at det har været mens ruder konge var knægt. Netop den kendsgerning har mange – ikke mindst i OLFIs kommentarspor – hæftet sig ved.

Så hvorfor bruger Forsvarets øverste ledelse overhovedet krudt på sagen?

Artiklen fortsætter under tweetet …

Det gør den med overvejende sandsynlighed fordi, at man fra Forsvarets side er bevidst om, at det nok ikke er nødvendigt at forklare sagens rette sammenhæng til iagttagere med et forudgående kendskab til Forsvaret, men derimod til hr. og fru Danmark.

For en stor del af den civile befolknings vedkommende er en uniform en uniform, og det er de færreste, der har holdt sig opdateret på Forsvarets overgang til multiterrænsløring (MTS) i 2011. Overfor dem kan det være en god ide én gang for alle at slå fast, at brugen af uniformer ved MIB-demonstrationerne ikke er blåstemplet af Forsvaret. Mange kan selvfølgelig godt selv lægge to og to sammen, men der er intet forgjort ved at understrege, at man ikke accepterer at blive slået i hartkorn med demonstranterne.

Dertil kommer, at en så central samfundsinstitution som Forsvaret ikke kan være tjent med, at dens mange tusinde medarbejdere tages til indtægt for et mindretals outrerede holdninger. Forsvaret nyder – skandalesager til trods – stor opbakning i befolkningen, og sådan vil man selvsagt helst have det til at forblive. Det er altså både naturligt og proportionelt, at Forsvaret med et kort og utvetydigt tweet distancerer sig fra de trods alt få uniformerede demonstranter, efter at sagen har trukket overskrifter i de landsdækkende medier.

Risikerer at få betydning for sikkerhedsgodkendelser

Mere bemærkelsesværdigt er det, at Forsvarets Efterretningstjeneste bliver inddraget i sagen. Henset til, at de aflagte M/84-uniformer i dag kan købes på militære overskudslagre, og at det står de pågældende demonstranter frit for at bære dem offentligt, springer tiltaget i øjnene. Igen er der dog logiske grunde til, at Forsvarskommandoen disponerer, som den gør.

Det er med stor sandsynlighed heller ikke M/84-uniformerne, der i første omgang tiltrækker sig FE’s opmærksomhed. I stedet må efterretningstjenesten formodes at have som primært opdrag at identificere de MTS-klædte deltagere for at afgøre, om nogle af dem endnu er tjenestegørende eller på anden måde tilknyttet Forsvaret.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210513 mib demo kbh
Klik på billedet, hvis du vil læse om de uniformerede demonstranter i København, som siden blev brugt i Men In Blacks billedmateriale …

FE er ansvarlig for sikkerhedsgodkendelser af alle dele af Forsvarets personel, og skulle det vise sig, at en eller flere af deltagerne ved MIB-demonstrationerne er ansatte i Forsvaret med sympatier, der læner sig op ad Men In Blacks magtkritiske agenda, vil det med overvejende sandsynlighed føre til en opringning fra en FE-sagsbehandler og potentielt også få konsekvenser for de pågældendes sikkerhedsgodkendelse.

Det er næppe befordrende at arbejde med hemmeligstemplet eller andet følsomt materiale og sideløbende offentligt bekende sig til de ekstreme synspunkter, som denne signatur er blevet præsenteret for i sin løbende research af sagen. OLFI er således i besiddelse af dokumenter, hvor statsminister Mette Frederiksen sammenlignes med Anden Verdenskrigs diktatorer og kaldes for »en tydelig landsforrædder«, mens forfatterne tilsvarende bombastisk konkluderer, at Danmark befinder sig i en tilstand af borgerkrig, der kalder på indblanding fra landets militær. Enkelte har sågar tilsendt OLFI materiale, hvori de henviser til den kongelige forholdsordre, som finder anvendelse i tilfælde af væbnede angreb uden forudgående krigserklæring.

»Det kan ikke længere stå til diskussion, at militæret har ret til intervention for at beskytte civilbefolkningen mod yderligere tortur, overgreb, forskelsbehandling samt terrorangreb fra regeringens side, idet der foregår en diktatorisk magtanvendelse og kontrol, overfor befolkningen i form af ovennævnte konventionsmæssige brud og lemfældig behandling af ytringsfriheden på diverse medieplatforme,« står der desuden i noget af det tilsendte materiale.

Den slags synspunkter har ingen gang på jord blandt Forsvarets ansatte, og i det usandsynlige tilfælde at danske soldater går rundt med revolutionstanker, vil Forsvarets ledelse naturligvis gerne vide det. Det er nok tvivlsomt, om FE finder frem til mange, som stadig har med Forsvaret at gøre, men enhver tvivl skal selvfølgelig udryddes.

FKO og FPS ser på uniformsbestemmelser

En interessant krog på historien om de uniformerede demonstranter er, at den har afsløret et hul i love og regler vedrørende bæring af uniform i offentligheden. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at selv hvis man finder frem til identiteten på de pågældende – hvad FE formentlig for længst er lykkedes med – er sanktionsmulighederne i dag stærkt begrænsede. Selv aktivt tjenestegørende skal, som reglerne ser ud i skrivende stund, ikke frygte, at auditørerne kommer efter dem.

Hverken i den militære eller civile straffelov er der bestemmelser, der finder anvendelse på nuværende eller tidligere soldater, som tropper uniformerede op ved demonstrationer som Men In Blacks. Det tætteste, man kommer, er et cirkulære, der opstiller begrænsninger for deltagelsen ved demonstrationer med helt særlige og klart definerede formål. Men, skriver Forsvarskommandoen, heller ikke dette cirkulære er stort bevendt i den forhåndenværende situation:

»Af Forsvarsministeriets cirkulære om Forsvarets militære og civile personel kan man læse, at det er forbudt at anvende Forsvarets uniformer i forbindelse med demonstrationer mod tjenstlige forhold, mod Forsvaret i almindelighed eller mod dansk forsvarspolitik,« har Forsvarskommandoen tidligere forklaret til OLFI.

Da demonstrationerne mod covid-19-restriktionerne ikke har med tjenstlige forhold at gøre, kan cirkulæret altså ikke bringes i spil. Heller ikke i de forsvarsinterne uniformsbestemmelser står der noget om, hvordan Forsvaret eller de enkelte værn skal forholde sig, hvis demonstranter tropper op i fuld uniform ved et civilt arrangement. Vi står ganske enkelt i en helt unik situation, som Forsvaret aldrig tidligere har skullet forholde sig til. Sagen har derfor illustreret, at der er et behov for at få ekspliciteret reglerne for bæring af uniform udenfor tjenesten.

Forsvarskommandoen har da også meddelt, at man i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil se nærmere på, om uniformsbestemmelserne skal revideres.

Brød interviewaftale

Uanset, hvordan man vender eller drejer sagen, er der altså kommet noget håndgribeligt ud af den: Forsvaret har fået sat en tyk streg under, at man ikke billiger soldater, der uden tilladelse demonstrerer i uniform. Desuden har FE fået lejlighed til at sikre sig, at ingen af de pågældende har deres daglige gang på landets tjenestesteder, og endelig kommer der efter alt at dømme tillige øget klarhed om reglerne gennem en forestående revision af uniformsbestemmelserne.

Går man med sympatier i retning af Men In Black, eller mener man, at landets statsminister er en fæl diktator, skal man derfor fremover sørge for at holde sine private holdninger og sit arbejdsliv skarpt adskilt, hvis man er ansat i Forsvaret. Enhver, der har været ansat i Forsvaret, ved, at der – i hvert fald for så vidt angår forhold “udenfor hegnet” – er plads til mange forskellige holdninger, men med Men In Blacks demonstrationer er det samtidig blevet slået fast, hvor grænsen går for, hvad der er foreneligt med tjenesten.

OLFI selvfølgelig gerne ville have spurgt de omtalte demonstranter om, hvorfor det er vigtigt for dem at deltage i uniform. De har imidlertid ikke ønsket at stille op til interview, men i stedet henvist til føromtalte skriverier. Vi bliver derfor i første omgang heller ikke klogere på, hvordan de forholder sig til Forsvarets klare afstandtagen, og vi må derfor vente og se, om den får nogen betydning for deltagelsen i kommende demonstrationer.

Til gengæld er vi blevet væsentlig klogere på, hvor Forsvaret står i sagen. Forsvarets ledelse har med sin ageren vist, at man tager sagen ganske alvorligt. Der er – i hvert fald i kølvandet på dækningen i de landsdækkende medier – handlet resolut i forhold til både den eksterne kommunikation og det interne arbejde med at identificere de pågældende. Man havde dog heller ikke andet valg: At tillade ensomme ulve at kapre dagsordenen og tage Forsvarets mange pligtopfyldende ansatte til gidsler i en rabiat kamp mod selve den danske stat var aldrig en farbar vej at gå ned ad.

20200922 KasperJungeWester
Kasper Junge Wester har været en del af besætningen på OLFI siden juli 2018. Foto: Ernstved