spot_img

Kære Laila Reenberg, her er 53 spørgsmål til dig om inhabilitet

KOMMENTAR: Siden august har OLFI afdækket en række sager om nepotisme og inhabilitet på Forsvarsministeriets område. Gentagne gange har OLFI bedt personaledirektør Laila Reenberg om at stille op til interview, hvilket hun konsekvent afviser. Området er hendes ansvar, og derfor offentliggør OLFI i dag 53 spørgsmål til Laila Reenberg.

Udadtil vil Forsvarsministeriet gerne signalere åbenhed og transparens. Men åbenheden gælder øjensynligt kun, når der er medvind i journaliststanden. Siden august har OLFI afdækket en række møgsager om mulig nepotisme, inhabilitet, pligtforsømmelse og magtmisbrug på Forsvarsministeriets område. Hærchefen er fritaget for tjeneste og bliver – lige som Forsvarskommandoens finansdirektør – efterforsket af Auditørkorpset for mulige brud på straffelovens §155 om magtmisbrug.

Og så er der Laila Reenberg. Hun er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og ansvarlig for hele butikken, hvor alle sagerne er foregået på det personalemæssige område – inklusiv en sag fra august, da hendes egen ægtefælle blev beordret i en af Søværnets mest eftertragtede stillinger, som aldrig blev slået op i fri konkurrence. Siden oktober har OLFI gang på gang forsøgt at få personaledirektøren i tale, men hendes svar har været det samme hver gang: Konstante afvisninger. Laila Reenberg VIL IKKE svare på spørgsmål.

Men er det rimeligt, at man som direktør i en offentlig styrelse på statens område med over 20.000 ansatte under sig kan nægte at svare på spørgsmål? Som journalist, redaktør og borger i det danske samfund mener jeg, at svaret er nej. Spørgsmålene er alle af samfundsmæssig relevans. Når Laila Reenberg derfor ikke vil stille op til interview, må det være rimeligt at delagtiggøre offentligheden i, hvad det er for spørgsmål, som OLFI ikke kan få lov at stille.

Skriftlige svar tæller ikke

Her er det væsentligt at gøre opmærksom på, at man som journalist aldrig ønsker at sende alle spørgsmål til sin interviewperson på forhånd. Man orienterer om, hvilke emner man vil spørge ind til. Men et interview skal være åbent, og en kilde skal ikke kunne afvise at svare, alene fordi vedkommende ikke var blevet orienteret om det præcise spørgsmål.

Det nytter heller ikke at modtage svarene på skrift. Et skriftligt svar gør det muligt at svare uden om og at klumpe svarene sammen, hvilket Forsvaret og Forsvarsministeriet har en meget dårlig vane med. Skriftlige svar giver ikke lejlighed til at stille opfølgende spørgsmål, og hvis man derfor prædiker åbenhed, kan man ikke undslå sig at stille op til mundtlige interview. Selv om det ikke altid er rart. Sådan må det være at være bære rundt på ansvarets åg – betalt af skatteborgerne med dine og mine penge.

Som medie skal man altid afveje, hvor insisterende man ønsker at være. Intet medie drømmer om at blive udråbt som skingert eller at blive beskyldt for at føre en personlig kampagne. Det er altid en afvejning, og den har OLFI også været igennem. Jeg er udmærket klar over, at jeg stikker næsen frem ved at stå på min ret til at få svar, og jeg er bevidst om, at det også kan medføre kritik. Den kan jeg leve med.

Det ændrer bare ikke på, at medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern har krav på at høre personaledirektørens svar på en lang række spørgsmål, som bl.a. handler om personaledirektørens personlige embedsførelse. Jeg gør derfor en ekstraordinær undtagelse i dag og lister spørgsmålene ét for ét.

Når jeg offentliggør spørgsmålene, sker det naturligvis også med en forventning om, at Laila Reenberg snarest muligt vælger at åbne munden og oplyse den måbende medarbejderskare. For sin egen, for medarbejdernes, for Forsvarets, for Forsvarsministeriets og ikke mindst for vores alle sammens åbne demokratis skyld. Spørgsmålene kommer her:

Generelle spørgsmål om din embedsførelse

Gennem de seneste måneder har artikler i OLFI afdækket, at Forsvarsministeriets HR-område har været genstand for en række uheldige sager, hvor reglerne om habilitet er blevet brudt gentagne gange i forbindelse med ansættelser i eftertragtede stillinger uden opslag, optagelse på eftertragtede uddannelser, udnævnelse til højere grader, tildeling af betydelige enkeltvederlag og sagsbehandling af nærtstående familiemedlemmer.

Den herskende personalekultur er dit ansvar.

1) Mener du selv, at du har været opgaven som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse voksen, og at du har været garant for et velfungerende HR-system?

2) Forsvarsministeren, Forsvarsministeriets departementschef og forsvarschefen har alle beklaget og lovet at ændre procedurerne for ansættelser på chefniveau, hvilket er et område, som du er medansvarlig for. Hvad er din reaktion på, at dine chefer har udtalt kritik af det ansættelsessystem (bemandingssystem), som du er ansvarlig for og har forsvaret over en bred kam?

3) Hvad har du og Forsvarsministeriets Personalestyrelse gjort for at sikre ansættende myndigheders løbende opmærksomhed på forvaltningslovens regler om inhabilitet?

4) Du er selv blevet undersøgt af Kammeradvokaten, men har konsekvent afvist at svare på spørgsmål fra OLFI om din egen rolle og en række øvrige forhold omhandlende Forsvarsministeriets personaleforvaltning. Hvorfor?

5) Kammeradvokatens notat om dig indeholder en række selvmodsigelser og konklusioner, som flere kilder herunder to juraprofessorer har sået tvivl om. Hvorfor vil du som hovedperson ikke svare på denne kritik?

6) Du er selv uddannet jurist. Hvordan kan du som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse leve med, at der har udviklet sig en kultur, »hvor vi ikke har haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet«, som departementschefen og forsvarschefen har udtalt det?

7) Er Forsvarsministeriets overholdelse af reglerne om inhabilitet ikke dit ansvar?

8) Har alle sagerne om inhabilitet givet anledning til selvransagelse?

9) Hvis ja: Hvad har denne selvransagelse medført?

10) Mener du, at du kan bestride jobbet som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mens din mand er ansat som chef for 2. Eskadre, uden at det svækker tilliden til Forsvarets HR-system?

11) Mener du, at din ægtefælle kan avancere til højere niveau (admiral), mens du sidder i stillingen som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, uden at det skaber mistanke om nepotisme og dermed skader tilliden til Forsvarets ledelse?

12) Mener du, at din ægtefælle potentielt kan avancere til forsvarschef, mens du sidder i stillingen som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, uden at det skaber mistanke om nepotisme og dermed skader tilliden til Forsvarets ledelse?

13) Mener du, at du med din embedsførelse og konsekvente afvisning af OLFIs forespørgsler om interview primært varetager Forsvarets eller dine egne personlige interesser?

14) Mener du, at den nuværende ledelse i form af departementschefen, forsvarschefen, finansdirektøren, hærchefen og dig selv er de rette til at genoprette tilliden til Forsvarets øverste ledelse?

15) Mener du, at man som topchef i det offentlige har et moralsk ansvar for at optræde som forbillede for sine medarbejdere, eller skal man bare sikre sig at overholde loven?

16) Mener du selv, at du med din embedsførelse har optrådt som et forbillede for alle ansatte på Forsvarsministeriets ressortområde?

17) Mener du, at du har udvist tilstrækkelig dømmekraft til at bestride jobbet som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

18) Mener du, at du er den rette til at bestride jobbet som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

Spørgsmål vedrørende beordringen af Anders Friis (din ægtefælle)

19) Du siger i et interview med OLFI den 21. august, at du går »ud i personalestyrelsen« og siger, at du ikke skal have noget med stillingen at gøre og ikke ønsker at blive inddraget, når din ægtefælle agter at søge en stilling. Kan du forklare, hvordan din nærmeste medarbejder i form af vicedirektør og oberst Peter Wass kan behandle sager om din ægtefælle uden at være inhabil, når han står i et afhængighedsforhold til dig?

20) Er det dig selv, der har initieret denne løsningsmodel?

21) Hvis ja: Hvordan kan du initiere en sådan model uden at bryde forvaltningsloven?

22) Det fremgår af Kammeradvokatens notat om dig, at du i din redegørelse skriver, at du »aktivt har gjort opmærksom på dette«, når din ægtefælle har søgt stillinger. Du skriver videre, at »jeg har ligeledes informeret afdelingschef for Koncern HR og Service i Forsvarsministeriets Departement, når min ægtefælle har søgt en stilling«. Mener du, at du i forbindelse med din ægtefælles ansøgninger til diverse stillinger har underrettet Forsvarsministeriets Departement korrekt?

23) Kan du forklare, hvordan det kan være, Forsvarsministeriet ikke har kunnet identificere nogen underretninger fra dig til ministeriet i forbindelse med din ægtefælles ansøgninger til en lang række stillinger siden 2006 – ud over en enkelt mail til en af dine medarbejdere i personalestyrelsen med kopi til afdelingschefen i departementet som ”Cc”?

24) Som jurist og direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse må man gå ud fra, at du er ekspert i forståelse af forvaltningslovens regler om habilitet, underretningspligt og notatpligt. Hvad er årsagen til, at du ikke har underrettet overordnede myndighed korrekt og sikret notater i forbindelse med din mands mange ansøgninger til stillinger, hvor du har været inhabil?

25) Det fremgår af kontreadmiral Torben Mikkelsens redegørelse i forbindelse med Kammeradvokatens notat om dig, at der var en bedre kvalificeret kandidat til stillingen som chef for 2. Eskadre end din ægtefælle. Kan du forstå, at det i offentligheden skaber mistanke om, at andre forhold end de faglige har spillet ind, når din vicedirektør ringer til din ægtefælle og foreslår ham beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre flere dage inden, at departementet træffer afgørelse om at foretage en beordring?

26) Er det korrekt, at det var Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som indstillede til Forsvarsministeriets Departement, at Torben Mikkelsen blev udnævnt til kontreadmiral på en åremålskontrakt?

27) Hvis ja: Kan du forstå dem, som mener, at kontreadmiral Torben Mikkelsen har en interesse i at stå i et godt lys hos dig som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse for enten at få forlænget sin åremålsansættelse eller blive varigt udnævnt – og derfor kan have en personlig interesse i at tilgodese dig ved at udnævne din ægtefælle som chef for 2. Eskadre?

28) Kan du forstå, at Torben Mikkelsens relation til dig kan skabe den mistanke?

Spørgsmål vedrørende vicedirektør og oberst Peter Wass

29) Din vicedirektør, oberst Peter Wass, siger i et interview med OLFI den 22. august, at han »behandler og indstiller til departementet i sager, hvor Laila er inhabil«. Mener du, at den praksis er i overensstemmelse med forvaltningsloven?

30) Det fremgår af en nyhed på Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside den 12. februar 2019, at du »efter forhandling med den pågældende chef« har tildelt din vicedirektør, oberst Peter Wass, et engangsvederlag på 85.000 kr. Kan du forstå, at offentligheden kan få den mistanke, at der kan være en sammenhæng mellem beløbets størrelse og Peter Wass’ aktive deltagelse i beordringen af din ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre?

31) Hvilke tiltag har du gjort i forbindelse med tildelingen af engangsvederlaget til Peter Wass for at undgå, at der kunne opstå en mistanke om en sammenhæng mellem engangsvederlaget og Peter Wass’ deltagelse i beordringen af din ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre?

32) Forsvarsordfører Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti giver i en artikel på OLFI den 12. februar 2019 udtryk for, at Forsvarsministeriets lukkethed omkring Peter Wass’ engangsvederlag »styrker mistanken om urent trav«. Hvorfor må offentligheden ikke få indsigt i begrundelsen for din tildeling af engangsvederlaget på 85.000 kr. til Peter Wass?

33) Mener du, at det er et problem for Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at der i Folketingets Forsvarsudvalg opstår en mistanke om urent trav i forbindelse med ansættelsen af din ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre?

34) Mener du, at du har gjort tilstrækkeligt for at fjerne denne mistanke?

35) Mener du, at du har været tilstrækkeligt ihærdig med at sikre, at sager om din ægtefælles ansøgninger, udnævnelse og besættelse af stillinger ikke kunne give anledning til mistanke om nepotisme og inhabilitet?

36) Det fremgår af Moderniseringsstyrelsens ”God adfærd i det offentlige”, at reglerne om habilitet »er vigtige for at sikre befolkningens tillid til det offentlige«. Mener du, at du er med til at sikre denne tillid, når du lader din vicedirektør behandle sager om din ægtefælle, og han samtidig bliver beordret i en eftertragtet stilling uden opslag?

Spørgsmål vedrørende hærchef og generalmajor H.-C. Mathiesen

37) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse involveret i processen, da hærchef Hans-Christian Mathiesen besluttede sig for at oprette projektkontoret ”Hærens Soldater 2025”?

38) Hvem skrev stillingsopslaget til sagsbehandlerstillingen i ”Projekt Hærens Soldater 2025”, som Hans-Christian Mathiesens kæreste siden fik?

39) Hvem i Forsvarsministeriets Personalestyrelse godkendte stillingsopslaget til sagsbehandlerstillingen i ”Projekt Hærens Soldater 2025”, som Hans-Christian Mathiesens kæreste siden fik?

Spørgsmålene fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

40) Hvem i Forsvarsministeriets Personalestyrelse godkendte, at stillingen som sagsbehandler skulle være en majorstilling, og at stillingen krævede minimum optagelse på Master i Militære Studier?

41) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse på noget tidspunkt inden ansættelsen vidende om, at Hans-Christian Mathiesens kæreste søgte stillingen – og at hun var den eneste ansøger?

42) Hvis ja: Hvorfor afbrød Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke processen og gjorde hærchefen opmærksom på, at ansættelsen af hans egen kæreste kunne være i strid med forvaltningslovens §3 om habilitet?

43) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse enig i Hærstabens beslutning om, at stillingen ikke skulle i genopslag?

44) Har du selv personligt været involveret i sagsbehandlingen af Hans-Christian Mathiesens kæreste/hustru?

45) Hvis ja: Hvordan kunne du som uddannet jurist og direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse acceptere ansættelsen af Hans-Christian Mathiesens kæreste i en stilling, som han selv havde fået oprettet?

46) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse involveret i udnævnelsen af Hans-Christian Mathiesens kæreste til major?

47) Hvordan kunne Forsvarsministeriets Personalestyrelse med afsæt i forvaltningsloven godkende en udnævnelse af Hans-Christian Mathiesens kæreste i en stilling under Hans-Christian Mathiesen, når parret samtidig delte bolig, og Hans-Christian Mathiesen derved ville få personlig økonomisk vinding af en udnævnelse af kæresten til major?

Spørgsmål vedrørende finansdirektør AE

48) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse med til at godkende, at stillingen som chef for planlægning og analyse i den nyoprettede økonomidivision i Karup kunne besættes af en militært uddannet officer uden økonomifaglige kvalifikationer eller erfaringer?

49) Hvornår blev Forsvarsministeriets Personalestyrelse klar over, at forsvarskommandoens finansdirektør, AE, var kæreste med sin vicedirektør?

50) Var Forsvarsministeriets Personalestyrelse med til at godkende, at finansdirektør AE allerede den 9. februar 2018 kunne love sin kæreste at tiltræde en stilling som bataljonschef et lille år senere?

51) Hvem godkendte denne forfremmelse?

52) Havde Forsvarsministeriets Personalestyrelse nogen medindflydelse på beslutningen om, at den pågældende stilling ikke skulle slås op i fri konkurrence?

53) Var du selv personligt involveret i beordringen af AEs kæreste i en række stillinger efter tiden som vicechef i Økonomidivisionen?

Andre læste også

Et kriseramt Boeing retter blikket mod Europa og udvider på hjemmebanen

Abonnement
REPORTAGE: Boeings civile forretning står i problemer til halsen, men koncernens forsvarsgren øjner store salg til et oprustningsvilligt Europa. Senere på måneden viser Boeing sine produkter frem på flyshowet i Farnborough, og som en del af optakten inviterede flygiganten OLFI og en række andre europæiske og amerikanske forsvarsmedier på...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Kim Jørgensen
Læser
Kim Jørgensen
17. maj 2019 8:35

Der er jo ikke noget, at sige til – at mange ansatte i forsvaret idag har mistet tilliden til den øverste del af hierakiet. Det har jo udviklet sig til en ren fætter og kusine fest – hvor alle skal have en del af kagen.
Det kan jo undre hvorfor forsvarschefen rejser rundt og afholder samtaler med visse medarbejdergrupper – for derigennem, at få afdækket hvad der skal til for at kommunikationen og tilliden til forsvarets øverste ledelse kan forbedres / genoprettes.
Der skal vist en gennemgribende oprydning til.

Jack Plum
Læser
Jack Plum
2. marts 2019 19:10

Husker da en kadet blev optaget på Søværnets Officerskole, de andre kadetter lavede en sang på melodien fra admiralens vise i Pinafore, pudsigt som datter, fatter og fregatter rimer (der var også et 4 ord med der også rimer)