Forsvarsministeriet mener, at departementets militært ansatte medarbejdere er hævet over bestemmelserne for militært ansatte i resten af Forsvaret. Den tolkning kom i 2016 som en overraskelse for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men blev åbenbaret, da departementet i samarbejde med oberst Peter Wass reddede hans hustru fra en mulig fyring.

Der er militært ansatte medarbejdere under Forsvarsministeriets paraply. Og så er der militært ansatte medarbejdere i Forsvarsministeriets Departement. Den sidste gruppe er lille. Men den nyder godt af nogle privilegier, som resten af de militært ansatte under Forsvarsministeriet ikke har.

Det kom for alvor til udtryk i 2016 under et forløb, som vakte både opsigt og forargelse blandt nogle medarbejdere i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her sad oberst Peter Wass som chef for Kundedivisionen, der blandt andet håndterede en yderst ubehagelig liste – for dem der stod på den. Listen rummede navnene på de personer, som af den ene eller anden grund var erklæret ”varigt uegnede til international tjeneste” og derfor stod overfor en ansættelsesmæssig afklaring i den såkaldte Mulighedskommission med henblik på afskedigelse.

På denne liste stod Peter Wass’ hustru, som er kaptajn i Flyvevåbnet og arbejder i Forsvarsministeriets Departement som teamleder i Koncernstrategisk HR. Men det gjorde hun kun, ind til Peter Wass skred til handling. Det fortæller en kilde fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som OLFI har talt med.

»Jeg oplevede selv, hvordan Peter Wass beordrede sin hustru fjernet fra listen over dem, der skulle indstilles til Mulighedskommissionen. Og det var vi flere vidner til,« siger kilden til OLFI.

Den 9. november stillede OLFI de første spørgsmål omhandlende sagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men først efter fem uger og to klager til Folketingets Ombudsmand over langsommelig sagsbehandling svarede Forsvarsministeriet kort før jul – efter også i denne sag at have konsulteret Kammeradvokaten. Ifølge svaret fra Forsvarsministeriet skulle Peter Wass’ hustru som ansat i departementet slet ikke have været skrevet på den pågældende liste, og Kammeradvokaten konkluderer derfor i en kommentar, at »der ikke kan påvises overtrædelser af inhabilitetsreglerne i sagen om Peter Wass og dennes hustru«.

Spørgsmålet er dog, om mere uafhængige instanser end statens egen advokat ville komme til samme konklusion som Kammeradvokaten, der alene har fået sagen forelagt som oplyst af Forsvarsministeriet – og uden OLFIs oplysninger om Peter Wass’ direkte ordre om at fjerne hustruen fra den ubehagelige liste? Det har i forbindelse med OLFIs research ikke været muligt at interviewe nogen af hovedpersonerne i denne sag, og gennemgangen bygger derfor alene på de skriftlige myndighedssvar, som OLFI har modtaget fra Forsvarsministeriet foruden åbne kilder og samtaler med personer med kendskab til sagen.

Mulighedkommissionen er en del af Sundhedstriaden

Som udgangspunkt kan alle ansatte under Forsvarsministeriet – militært såvel som civilt personel – udsendes i en international mission. I 2006 besluttede Forsvaret, at alt militært personel og de pågældende civile medarbejdere skulle have testet deres fysik og helbred og desuden løbende vaccineres. Initiativet fik på grund af de tre elementer navnet ”Sundhedstriaden”.

Da det i 2011 fra politisk hånd blev besluttet at pålægge Forsvaret en besparelse på 15 pct., blev Sundhedstriaden suppleret med ”Forsvarets Personeltjenestes bestemmelse vedrørende håndtering af personel i rammen af Sundhedstriaden”. Sat på spidsen handlede bestemmelsen om, hvordan man på en enkel måde kunne slanke Forsvaret ved at skille sig af med de medarbejdere, som på grund af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke kunne udsendes i en international mission.

Til at afklare disse medarbejderes ansættelsesforhold oprettede man ” Forsvarets Personeltjenestes Mulighedskommission”, som blev sammensat af medlemmer fra bl.a. sundhedstjenesten, ansættende myndighed, juridisk afdeling og de faglige organisationer. Af bestemmelsen kan man på side 3 læse, at »medarbejdere, der er vurderet VARIGT UEGNET, skal altid indstilles til behandling i Forsvarets Personeltjenestes Mulighedskommission«. Det skulle dog vise sig, at en enkelt myndighed betragtede sig selv som hævet over dette direktiv og derfor beordrede sine medarbejdere undtaget fra bestemmelserne.

Forsvarsministeriet indrømmer flere fejl

I sit svar til OLFI oplyser Forsvarsministeriet, at Peter Wass’ hustru er erklæret varigt uegnet til international tjeneste. Efter sin tiltrædelse som chef for Kundedivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i marts 2016 blev Peter Wass orienteret af en af sine medarbejdere om, at hans hustrus navn fremgik af den ”bruttoliste”, der indeholdt navne på de ansatte, som skulle indstilles til Mulighedskommissionen. Det var en fejl, indrømmer Forsvarsministeriet.

»Peter Wass skal ikke orienteres om forhold, der har med hans hustrus karriere at gøre. Efterfølgende orienterede Peter Wass sin hustru om, at hun skulle være forberedt på at blive indkaldt til behandling for Mulighedskommis­sionen. Det orienterede Peter Wass’ hustru sin afdelingschef i Forsvarsministeriets Departementet om,« skriver Forsvarsministeriet i sit svar.

Afdelingschefen i Forsvarsministeriets Departement hed dengang Pernille Reuter Eriksen. Hun havde den overbevisning, at ansatte i Forsvarsministeriets Departement var hævet over direktiver fra underlagte myndigheder. Bestemmelserne vedrørende personel berørt af Sundhedstriaden blev besluttet i den daværende forsvarskommando, som tilbage i 2012 var underlagt Forsvarsministeriets Departement. Derfor var Peter Wass’ hustru ifølge hendes egen chef i departementet fredet på trods af at være militært ansat kaptajn fra Flyvevåbnet under Forsvarsministeriets ressortområde.

»Disse fejl (at Peter Wass blev orienteret om sin hustrus optræden bruttolisten, red.) ændrer imidlertid ikke ved det faktum, at Peter Wass´ hustru aldrig skulle have været på bruttolisten. Dette kontaktede Pernille Reuter Eriksen efterfølgende Peter Wass om i hans funktion som divisionschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse,« skriver Forsvarsministeriet i svaret til OLFI.

Tvivl om Mulighedskommissionens rækkevidde

Der var dog langt fra tale om noget »faktum«, som Forsvarsministeriet skriver. Pernille Reuter Eriksen var slet ikke sikker på, at hendes medarbejdere i Forsvarsministeriets Departement var hævet over reglerne om Sundhedstriaden, hvorfor departementet senere samme år initierede en afklaring af Mulighedskommissionens personalemæssige rækkevidde. Alligevel gav hun ordre til Peter Wass om, hvordan han fremadrettet skulle håndtere medarbejdere med samme arbejdsplads som sin hustru.

»Pernille Reuter Eriksen meddelte Peter Wass, at eventuel forelæggelse af departementets medarbejdere for Mulighedskommissionen skulle afvente, at rækkevidden af Mulighedskommissionen var blevet klarlagt og besluttet. I den forbindelse blev det ligeledes meddelt, at dette selvsagt betød, at hans hustru ikke skulle forelægges Mulighedskommissionen, inden dette var afklaret,« skriver Forsvarsministeriet til OLFI.

Afklaringen af Mulighedskommissionens rækkevidde blev iværksat sammen med et større eftersyn omhandlende de lægefaglige vurderinger. Medio 2017 blev al behandling af konkrete sager ved Mulighedskommissionen sat i bero. Ifølge Forsvarsministeriet blev det dengang tydeligt, at ændringerne i bestemmelserne ville blive så betydelige, at det ikke var hensigtsmæssigt at behandle yderligere sager, inden et nyt system var på plads. Prognosen er ifølge Forsvarsministeriet, at de nye bestemmelser vil træde i kraft i løbet af i år.

Stillinger flyttede ind i Forsvarsministeriets Departement

Forsvarsministeriet ønsker ikke at oplyse, hvornår Peter Wass’ hustru blev erklæret varigt uegnet til international tjeneste, eller hvad der ligger til grund for vurderingen. Men da bestemmelsen om Mulighedskommissionen blev indført i 2012, arbejdede Peter Wass’ hustru i Forsvarskommandoens ledelsessekretariat. Året efter blev Peter Wass chef for Personalestrategisk Afdeling samme sted.

Skærmbillede 2018 12 30 kl. 14.27.19
De grå felter markerer, hvornår Peter Wass og hans hustru har haft det samme tjenestested. Vandrette blå streger markerer skift af tjenestested. Klik på grafikken, hvis du vil se den i fuld størrelse. Grafik: OLFI

I 2014 blev implementeringen af forsvarsforliget 2013-2017 for alvor rullet ud med en omfattende ændring af organiseringen på Forsvarsministeriets ressortområde. Det betød bl.a., at en række stillinger i den daværende forsvarskommando organisatorisk blev rykket ind i Forsvarsministeriets departement.

Ifølge Forsvarsministeriet gjorde dette forhold sig gældende for Peter Wass’ hustrus stilling, som blev flyttet til Personalekontoret i Forsvarsministeriets Departement.

I samme moment blev Peter Wass chef for Personalestrategisk Afdeling – også i Forsvarsministeriets Departement. Der var dog to forskellige HR-kontorer i departementet, og Peter Wass blev chef for det ene, mens hans hustru blev ansat i det andet. På grund af omstruktureringen blev hustruens stilling ikke slået op, og hun blev af samme årsag beordret i sin nye stilling.

I sit svar til OLFI erkender Forsvarsministeriet, at Peter Wass kan have deltaget i sagsbehandlingen af sin egen hustru. Ministeriet gør det samtidig klart, at Peter Wass aldrig har underrettet foresatte myndighed om sin egen mulige inhabilitet, som forvaltningsloven ellers foreskriver.

»Som udgangspunkt har Peter Wass ikke været involveret i hvilke medarbejdere, der skulle have deres sag behandlet ved Mulighedskommissionen. Men da Peter Wass har været chef for de personer, der har været involveret i arbejdet, kan det ikke udelukkes, at der har fundet drøftelser sted konkret eller generelt om arbejdet i Mulighedskommissionen, og qua sin position har han haft mulighed for at gøre sin indflydelse gældende,« skriver Forsvarsministeriet.

Styrelse led af »vildfarelse«, handlede »fejlagtigt« og overskred sine kompetencer

Men på trods af departementets egen dokumenterede tvivl om reglerne fastholder Forsvarsministeriet, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse led af en »vildfarelse«, begik »fejl«, overskred sine kompetencer og ikke havde forstået reglerne.

»Peter Wass’ hustrus navn har i 2016 fejlagtigt været på den såkaldte ”bruttoliste”, idet Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke var opmærksom på, at Forsvarsministeriets Departement ikke er omfattet af bestemmelsesgrundlaget for Mulighedskommissionen. Den konkrete sag handler om en vildfarelse hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse om reglernes rækkevidde. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ikke kompetence til at behandle sager om departementets medarbejdere i relation til Mulighedskommissionen,« skriver Forsvarsministeriet.

I et svar på det naturligt opfølgende spørgsmål om, hvor denne kompetenceafklaring står beskrevet, skriver Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at »undtagelser ikke fremgår af bestemmelsen«. »Men underlagte myndigheder kan ikke direktivgive med virkning for overordnet myndighed, hvilket betyder, at departementets ansatte ikke er en del af rækkevidden, med mindre departementet beslutter andet.«

Og det valgte departementet altså ikke at gøre. Forsvarsministeriet kommer dog med en lille indrømmelse.

»I gennemgangen af sagen har vi imidlertid også konstateret, at der ikke i alle tilfælde har været godt nok styr på reglerne om håndtering af inhabilitet.«

Således er sagen for Forsvarsministeriets vedkommende afdækket og lukket med Kammeradvokatens konklusion, at »der ikke kan påvises overtrædelser af inhabilitetsreglerne i sagen om Peter Wass og dennes hustru«.

OLFI ville gerne have interviewet Peter Wass, hans hustru og Pernille Reuter Eriksen om denne sag, men ingen af dem har ønsket at stille op til interview.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer